Anmälan om ROT-avdrag

  Villkor för ROT-avdrag

  *För nyttjande av skattereduktion för husarbete (s.k. ROT-avdrag) gäller följande:
  Beställaren är medveten om att högsta skattereduktion som kan erhållas för arbetskostnad uppgår till 50 000 kronor per beställare och att beställaren, för att ha rätt till skattereduktion måste äga eller vara delägare i den fastighet/ägarlägenhet/bostadsrätt som arbetet utförs på/i.
  Har Entreprenören begärt utbetalning av utnyttjad skattereduktion från Skatteverket och har Skatteverket i beslut meddelat att begärt belopp, eller del av belopp, inte utbetalats skall istället Beställaren erlägga detta belopp, jämte mervärdeskatt, till Entreprenören.
  Skulle Skatteverket återkräva belopp, eller del av belopp, som felaktigt utbetalats för av Beställaren utnyttjad skattereduktion skall Beställaren, mot faktura från Entreprenören, erlägga det belopp som Skatteverket krävt åter.
  Entreprenören ansvarar inte för att Beställaren skall vara berättigad till skattereduktion för de arbeten som utförs.